„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu ,,Wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru ‘’ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: „Wdrożenie produkcji regranulatu do produkcji innowacyjnych folii wielowarstwowych"


Spółka ECO - WORLD PLASTICS RECYCLING SEBASTIAN DUMA SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dla działania: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Krótki opis projektu:

Tytuł: Wdrożenie własnej technologii wytwarzania folii trójwarstwowej opartej na recyklingu materiałowym.

Opis: Celem i przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej poprzez wdrożenie własnej technologii wypracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych realizowanych także przy współpracy z jednostkami naukowymi. W efekcie wdrożenia technologii, uzyskamy proces umożliwiający realizację nowej usługi recyklingu materiałowego trudno przetwarzalnych odpadów, w tym w szczególności folii metalizowanej. Jednocześnie w wyniku realizacji procesu według wskazanej technologii, otrzymamy nowy produkt w formie trójwarstwowej folii wykonanej w pełni z odpadów

Wydatki kwalifikowane netto: 8 580 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 568 500 PLN

Spółka ECO-WORLD PLASTCIS RECYCLING Sebastian Duma Sp.k. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Krótki opis projektu:

Tytuł: Wdrożenie innowacji technologicznej i komercjalizacja wyników prac poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi recyklingu materiałowego

Opis: Projekt obejmuje wdrożenie technologii, wypracowanej w ramach własnych i zleconych jednostkom naukowym prac B+R. Technologia obejmuje zespół procesów technologicznych umożliwiających przetworzenie odpadów z tworzyw sztucznych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup maszyn i urządzeń stanowiących zintegrowany procesowo układ technologiczny oraz zakup aparatury badawczej i oprogramowania. Projekt będzie realizowany w siedzibie Spółki z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury. Realizacja przedmiotowego projektu będzie stanowiła rozwinięcie dotychczasowej działalności Spółki. W wyniku wdrożenia technologii możliwa będzie realizacja nowej dedykowanej usługi recyklingu materiałowego odpadowej folii trudno przetwarzalnej w szczególności folii metalizowanej.

Wydatki ogółem: 10 024 500,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 667 500,00 PLN

ECO-WORLD Plastics Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Krótki opis projektu:

Tytuł: Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii wytwarzania standaryzowanego produktu w formie regranulatu, z odpadowych niejednorodnych tworzyw sztucznych.

Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od WIMiI Politechniki Częstochowskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Nowa technologia obejmować będzie otrzymanie z odpadowych tworzyw sztucznych standaryzowanego produktu będącego kompozytem w formie regranulatu, przeznaczonego do przetwórstwa tworzyw sztucznych z zastosowaniem różnych technik np. wtrysku i/lub wytłaczania. Planowane procesy technologiczne opierać się będą w szczególności na procesach analizy składu , procesach przerobu wstępnego odpadowych tworzyw sztucznych tj. (rozdrobnienia, mycia, suszenia), następnie zestawienia składu polimerów, ich modyfikacji chemicznej oraz homogenizacji w tym aglomerowanie i wytłaczanie. Przetwarzane odpadowe folie pochodzić będą z procesów separacji odpadów komunalnych oraz z selektywnej zbiórki, a także ze strumienia odpadów poprodukcyjnych.

Wydatki ogółem: 127 007,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 87 769,72 PLN

ECO-WORLD Plastics Recykling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP- etap II inwestycyjny.

Krótki opis projektu:

Tytuł: Wdrożenie technologii wytwarzania standaryzowanego kompozytu w formie regranulatu, z odpadowych niejednorodnych tworzyw sztucznych.

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie technologii wypracowanej przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki ( Katedra Technologii i Automatyzacji ) Politechniki Częstochowskiej. Opracowana nowa technologia obejmuje zestawienie procesów technologicznych umożliwiających realizację procesu wytworzenia nowego produktu tj. kompozytu w formie regranulatu, otrzymanego z odpadowych niejednorodnych tworzyw sztucznych . Projekt zostanie wdrożony na terenie obecnego zakładu Spółki w miejscowości Masłońskie i stanowił będzie rozwinięcie dotychczasowej działalności w zakresie odzysku nowej grupy odpadów oraz produkcji nowych wyrobów.

Wydatki ogółem: 1 007 370,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 360 000,00 PLN